Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Elk bezoek aan of gebruik van het Platform IKEA FAMILY (met inbegrip van de website IKEA FAMILY www.ikeafamily.be en van IKEA mobiele applicaties met IKEA FAMILY functionaliteiten of inhoud), impliceert dat u (als Bezoeker of Gebruiker van het Platform IKEA FAMILY en/of Lid van IKEA FAMILY) kennis heeft genomen van en dat u akkoord gaat met alle clausules van de onderhavige Policy.

Aanbiedingen op basis van lokalisatie via de IKEA applicaties worden als IKEA FAMILY functionaliteiten en inhoud beschouwd.

Gelieve het Platform IKEA FAMILY niet te gebruiken wanneer u niet akkoord gaat met één of meerdere aspecten van deze Policy met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

1.Bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, een prioriteit voor IKEA

IKEA Belgium NV (hierna IKEA) is begaan met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Bezoekers en de Gebruikers van het Platform IKEA FAMILY, en van de Leden van IKEA FAMILY. De bescherming van persoonsgegevens is een prioriteit voor IKEA en IKEA verbindt zich ertoe om de confidentialiteit van de gegevens die haar worden meegedeeld of waartoe zij toegang heeft te waarborgen. Elke verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is IKEA Belgium NV. Haar maatschappelijke zetel is gelegen te Weiveldlaan 19, 1930 Zaventem (België). Haar ondernemingsnummer is BE 0425.258.688.

3. Toegang tot het Platform IKEA FAMILY als « Bezoeker» of als « Gebruiker »

Het Platform IKEA FAMILY is toegankelijk voor alle Bezoekers van het Platform IKEA FAMILY zonder voorafgaande aanmelding of lidmaatschapkaart van IKEA FAMILY.

Om actief deel te nemen aan het Platform IKEA FAMILY (ontvangen van nieuwsbrieven, het plaatsen van reacties, het posten van foto’s, het opslaan van artikelen in een gebruiksprofiel of het opstellen van artikelen en ze delen met andere gebruikers), moet u zich online inschrijven (door Gebruiker te worden van het Platform IKEA FAMILY en, behalve als u dit al bent, lid van IKEA FAMILY), overeenkomstig de bepalingen uit de Algemene voorwaarden.

Om Gebruiker te worden van het Platform IKEA FAMILY (en/of Lid van IKEA FAMILY), moet u minstens 18 jaar oud zijn en woonachtig zijn in België, Luxemburg, Nederland of Frankrijk.

4. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens die worden meegedeeld aan IKEA bij uw bezoek aan of gebruik van het Platform IKEA FAMILY (met inbegrip van identificatiegegevens, contactgegevens, consumptiegewoontes en locatiegegevens waar meegedeeld), ook bij inschrijving als Lid van IKEA FAMILY, worden verwerkt om IKEA toe te laten volgende doelen te verwezenlijken:

  • ervoor te zorgen dat haar producten en diensten in optimale kwaliteit geleverd worden;

  • de commerciële band met de Bezoeker en/of Gebruiker te beheren, en te verzekeren dat er navolging wordt gegeven aan de verzoeken die aan haar worden gericht en de bestellingen die bij haar worden geplaatst;

  • het promoten van producten en diensten die worden aangeboden door IKEA en andere vennootschappen van de IKEA Groep (met inbegrip van het meedelen van promoties en wedstrijden);

  • het optimaliseren van het beheer en de inhoud van het Platform IKEA FAMILY;

  • Het opmaken van statistieken en marktstudies met betrekking tot het aankoopgedrag;

  • Het naleven van de wettelijke of reglementaire bepalingen die op IKEA rusten.

Aangezien u als Gebruiker ook Lid bent van IKEA FAMILY, zullen de aankopen die worden verricht bij IKEA worden opgeslagen in IKEA databanken op uw naam.

IKEA nodigt de Bezoekers en Gebruikers die het Platform IKEA FAMILY bezoeken of gebruiken uit om vragen te stellen en opmerkingen te geven met betrekking tot de verschillende rubrieken van het Platform. De e-mail adressen en bepaalde andere gegevens van de Bezoekers en Gebruikers van deze rubrieken worden verzameld om toe te laten om eenvoudiger te kunnen antwoorden op de gestelde vragen. IKEA Belgium behoudt zich het recht voor om, mits het akkoord van de Gebruiker, linken te voorzien naar de Content die door hem online geplaatst worden op het Platform IKEA FAMILY (bv.: foto’s, video’s, reacties, blogs, etc.) en de Gebruikers in te lichten of de Content te gebruiken via andere kanalen overeenkomstig de bepalingen van de Algemene voorwaarden.

Uw gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan andere vennootschappen van de IKEA Groep en aan hun onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk of relevant is voor één van de bovenvermelde doeleinden. Indien de gegevens verstuurd worden naar vennootschappen die hun maatschappelijke zetel buiten de Europese Unie hebben, verbindt IKEA zich ertoe om alle redelijke maatregelen te nemen om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de gegevens te bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 1. De elementen van de verstuurde, verspreide of online geplaatste Content door (of door middel van) het Platform, met inbegrip van uw « Profielfoto » kunnen worden beschouwd als persoonsgegevens (foto’s, afbeeldingen, etc.).

De gegevens worden verwerkt om het Platform toe te laten te functioneren en om de doelen te bereiken waarvoor het werd opgericht (uitwisseling of verspreiding van ideeën, raadgevingen of tips in verband met de inrichting of interieurdecoratie met, in voorkomend geval, producten die verschaft worden door IKEA); om statistieken en marktstudies uit te voeren, om het beheer van het Platform te optimaliseren en om de kwaliteit van de IKEA producten te verbeteren.

Mits uw akkoord, kunnen deze gegevens ook worden gebruikt door IKEA voor marketing en promotiedoeleinden, die aanleiding geven tot hun verspreiding zowel intern als extern, door elk technisch middel. In dit kader en om dit te bereiken kunnen bestanddelen van de Content die gebruikt worden door IKEA verstuurd worden naar andere vennootschappen van de IKEA Groep en naar hun onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk of relevant is voor één van de bovenvermelde doeleinden. Indien deze bestanddelen verstuurd worden naar vennootschappen die hun maatschappelijke zetel hebben buiten de Europese Unie, verbindt IKEA zich ertoe om alle redelijke maatregelen te nemen om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de gegevens te bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  1. Door het Platform IKEA FAMILY te bezoeken of gebruiken (inclusief door u als Lid van IKEA FAMILY in te schrijven of aan te melden), aanvaardt u ten volle kennis te hebben genomen van het feit dat de verwerking zal plaatsvinden met het oog op het bereiken van bovengenoemde doelen.

5. Welke rechten heeft u op uw gegevens?

U hebt op ieder moment het recht om u gratis te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

U beschikt op ieder moment over een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot uw gegevens.

Om uw rechten uit te oefenen volstaat het om een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek te verzenden aan de verantwoordelijke voor de verwerking, IKEA, Weiveldlaan 19, à 1930 Zaventem (of via e-mail family.belgium@ikea.com), met tevens een kopie van uw identiteitskaart als bijlage.

Voor al uw vragen, kan u contact opnemen via de website IKEA FAMILY of door onze klantendienst op te bellen op het nummer 02/719.00.22 (NL) of 02/719.00.33 (FR). Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 kan u bijkomende informatie inwinnen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, B-1000 Brussel.

6. Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Om in de mate van het mogelijke te vermijden dat onbevoegde personen toegang zouden verkrijgen tot de website en persoonsgegevens zouden aanpassen, kopiëren, of verkeerdelijk gebruiken, heeft IKEA verschillende maatregelen getroffen en strikte organisatorische en veiligheidsprocedures in het leven geroepen vanaf de verzameling van de gegevens tot aan hun bewaring. Het is voornamelijk om die reden dat de paswoorden die worden meegedeeld door de Gebruikers om toegang te verkrijgen tot het Platform zijn versleuteld.

IKEA wenst niettemin de aandacht van de Bezoekers van deze websites te vestigen op het feit dat geen enkel netwerk, en vooral het internet, niet volledig veilig is. Behalve in geval van bedrog of zware fout, kan IKEA niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van verlies, schade, of ongeoorloofde verwerving van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het gebruik van het Platform IKEA FAMILY, noch voor de schade die eruit voortvloeit.

7. Welke gegevens worden bewaard?

Indien u het Platform IKEA FAMILY bezoekt als Bezoeker of als Gebruiker, zullen bepaalde gegevens automatisch worden verzameld. Deze gegevens betreffen hoofdzakelijk uw internet browser (indien u de IKEA FAMILY website bezoekt), uw besturingssysteem, de pagina’s en informatie die werden geconsulteerd op het Platform IKEA FAMILY, de totale tijd van het bezoek aan of gebruik van het Platform IKEA FAMILY en, voor de IKEA FAMILY website, de domeinnaam van de website die u naar de geconsulteerde webpagina heeft geleid.

Indien u een Gebruiker bent van het Platform, verbindt IKEA deze gegevens aan de persoonsgegevens die u hebt overgemaakt om zo de site aan uw voorkeur aan te kunnen passen.

8. Gegevens die automatisch worden opgeslagen op uw computer of toestel – cookies en voorkeursgegevens

Wanneer u het Platform IKEA FAMILY bezoekt, slaat IKEA bepaalde gegevens op uw computer of toestel op. Dit kan bestaan uit bepaalde kleine stukken tekst, « cookies » in het kader van de IKEA FAMILY website en voorkeursgegevens in het kader van mobiele applicaties, die toelaten aan IKEA om in meerdere opzichten uw ervaring van het Platform IKEA FAMILY te verbeteren. Deze cookies en voorkeursgegevens (hieronder gezamenlijk “cookies” genoemd) laten IKEA toe om het Platform IKEA FAMILY aan uw voorkeuren aan te passen en om haar service te verbeteren. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van het Platform IKEA FAMILY, andere dienen om de werking ervan en uw gebruikservaring te verbeteren.

Strikt noodzakelijke cookies worden gebruikt om:

 • te onthouden wat er in uw winkelmandje zit

 • te onthouden in welke fase van uw bestelling u zit

Functionele cookies worden gebruikt om:

 • uw logingegevens te onthouden

 • uw verbinding met het Platform IKEA FAMILY te beveiligen

 • ervoor te zorgen dat het uitzicht van het Platform IKEA FAMILY consistent is

 • live ondersteuning via chat aan te bieden

Analytische cookies worden gebruikt om:

 • het Platform IKEA FAMILY krachtiger te doen presteren door de laadduur van de pagina's die u bezoekt te verminderen

 • de gebruikservaring te verbeteren

Targeting cookies worden gebruikt om:

 • u de mogelijkheid te geven dingen te delen en 'leuk te vinden' ('Like')

 • informatie te versturen naar en te verkrijgen van andere websites, op basis waarvan IKEA en deze derden hun reclame kunnen aanpassen.

Door het vakje aan te vinken wanneer u voor de eerste maal de website IKEA FAMILY bezoekt of door het vakje aan te vinken op het moment van aanmelding, aanvaardt u dat een (of de) cookie(s) worden geïnstalleerd op uw computer, waardoor de opslag van informatie met betrekking tot de gebruikte taal, de meest bezochte rubrieken van de website en aanvaardt u ook dat IKEA toegang verkrijgt tot de opgeslagen informatie. Die opslag en toegang tot informatie maakt een verwerking van persoonsgegevens uit met als finaliteit om bovengenoemde doelen te bereiken. De internetgebruiker kan op ieder moment en gratis, zijn toestemming intrekken door een e-mail te versturen naar het adres family.belgium@ikea.com.

De meeste van de internet browsers bieden de mogelijkheid om cookies van uw computer of toestel te wissen, om alle cookies te blokkeren of geven een waarschuwing wanneer een cookie zich wenst te installeren. Voor meer informatie over deze functies, kan u de instructies van uw internet browser of uw handleiding volgen. Opgelet, bepaalde functies en programma’s van de IKEA FAMILY website kunnen ontoegankelijk worden wanneer cookies worden gewist of geblokkeerd.

9. Wijzigingen aan de Policy met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer


De onderhavige Policy met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is de enige erkende verklaring van IKEA met betrekking tot het gebruik en de verzameling van persoonsgegevens via het Platform IKEA FAMILY evenals met betrekking tot het gebruik en de publicatie van deze gegevens. Andere verklaringen hebben geen enkele juridische waarde, noch enige bindende kracht voor IKEA, en kunnen de onderhavige Policy niet vervangen en kunnen niet beschouwd worden als een meest recente versie of een wijziging van de onderhavige Policy.

IKEA Belgium kan regelmatig de onderhavige Policy herzien. Bij elke significante wijziging van haar inhoud zal een bericht op het Platform IKEA FAMILY worden geplaatst om de Bezoekers en Gebruiker hierover in te lichten.

Datum van de laatste wijziging : 20 november 2015