Algemene voorwaarden IKEA FAMILY

Welkom op de website IKEA FAMILY. Bedankt voor de interesse die u toont in onze producten en het Platform IKEA FAMILY.

IKEA BELGIUM raadt u aan om aandachtig de onderhavige Algemene voorwaarden te lezen evenals de Policy met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vooraleer het Platform IKEA FAMILY (met inbegrip van de website IKEA FAMILY www.ikeafamily.be en van IKEA mobiele applicaties met IKEA FAMILY functionaliteiten of inhoud) te bezoeken of te gebruiken, inclusief door Lid te worden van IKEA FAMILY.

Door het Platform IKEA FAMILY te bezoeken of gebruiken (met inbegrip van de inschrijving als Lid van IKEA FAMILY), erkent u (als Bezoeker of Gebruiker van het Platform IKEA FAMILY) kennis genomen te hebben van de onderhavige Algemene voorwaarden en dat u deze hebt aanvaard zonder enig voorbehoud. Gelieve het Platform IKEA FAMILY niet te bezoeken of gebruiken indien u niet akkoord gaat met één of meerdere aspecten van de onderhavige Algemene voorwaarden.

1. Titularis van het Platform IKEA FAMILY

Het Platform IKEA FAMILY werd gecreëerd en wordt beheerd door IKEA Belgium NV.

Adres : Weiveldlaan 19, 1930 Zaventem, België.

Ondernemingsnummer: BE 0425.258.688.

Telefoon klantendienst : 02/719.00.22 (NL) of 02/719.00.33 (FR)

E-mail : family.belgium@ikea.com

Voor meer informatie over het Platform IKEA FAMILY, kan u de klantendienst contacteren op bovengenoemd nummer. Journalisten kunnen hun vragen richten aan de persdienst van IKEA BELGIUM (press.belgium@ikea.com) of per post.

2. Doel van het Platform IKEA FAMILY

Het Platform IKEA FAMILY heeft als doel om een online ruimte aan te bieden aan de Bezoekers en/of Gebruikers om hun toe te laten om ideeën, raadgevingen en tips uit te wisselen in verband met de inrichting, de meubilering en de decoratie van hun interieur waarbij gebruik kan worden gemaakt van de door IKEA geleverde producten.

In dit kader stelt IKEA aan de Bezoekers en de Gebruikers van het Platform een gratis functie ter beschikking die hun toelaat om toegang te verkrijgen tot verschillende bestanddelen van de Inhoud (afbeeldingen, foto’s, reacties, etc.) die in direct verband staan met de producten die IKEA levert. Die Inhoud kan worden aangebracht door IKEA of door de Gebruikers. De Gebruikers hebben de mogelijkheid om zelf Inhoud te versturen, te verspreiden of online te plaatsen (user-generated Inhoud).

3. Rechten en verplichtingen van de Bezoekers en Gebruikers van het Platform IKEA FAMILY

3.1. Het Platform IKEA FAMILY is toegankelijk voor alle personen, zowel Bezoekers zonder voorafgaande aanmelding of lidmaatschapkaart van IKEA FAMILY als Gebruikers (die Lid zijn van IKEA FAMILY): dit betekent dat deze Bezoekers en Gebruikers de foto’s of de publieke berichten in de verschillende rubrieken (Blog, Video, etc.) kunnen raadplegen.

Een Bezoeker kan ook beslissen om meer actief deel te nemen door een Gebruiker van het Platform IKEA FAMILY te worden.

Het is enkel aan de Gebruikers toegestaan om:

- nieuwsbrieven te ontvangen;

- te reageren op of advies te geven met betrekking tot de informatie die wordt gepost door andere Gebruikers of door of namens IKEA ;

- foto’s te plaatsen, eventueel vergezeld van een reactie;

3.2. Om Gebruiker van het Platform IKEA FAMILY te worden, moet u zich online aanmelden, door het formulier dat u ter beschikking wordt gesteld in te vullen. Het is niet vereist om reeds een IKEA FAMILY kaart te bezitten en al lid te zijn van IKEA FAMILY: als nieuwe Gebruiker word je automatisch lid van IKEA FAMILY.

De leden van IKEA FAMILY, die beschikken over een IKEA FAMILY kaart, kunnen zich ook online als Gebruiker inschrijven door middel van een vereenvoudigde procedure.

3.3. De Gebruikers zijn volwaardige leden van IKEA FAMILY en genieten van alle voordelen die aan hen worden voorbehouden.

Om Gebruiker te kunnen worden van het Platform IKEA FAMILY (en/of Lid van IKEA FAMILY), moet u minstens 18 jaar oud zijn en woonachtig zijn in België, Luxemburg, Nederland of Frankrijk. Door u in te schrijven als Gebruiker (en/of Lid van IKEA FAMILY), bevestigt u dat aan deze voorwaarden is voldaan.

3.4. De Gebruikers van het Platform IKEA FAMILY verbinden zich ertoe om gebruik te maken van het Platform en om te genieten van de aangeboden diensten in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen en met strikte naleving van de onderhavige Algemene voorwaarden en van de Policy met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

3.5. De Gebruikers van het Platform IKEA FAMILY verbinden zich ertoe om bij het versturen, verspreiden of online plaatsen van Inhoud (afbeeldingen, foto’s, reacties, etc.) geen geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, zelf gedeeltelijk, op de foto of afbeelding te laten verschijnen.

Het gebruik van een foto of afbeelding van een geïdentificeerde of identificeerbare persoon is enkel toegelaten bij het aanmaken van een « Profielfoto » van de Gebruiker. De Gebruiker verbindt zich ertoe om bij het uploaden van een foto of afbeelding voor het vervolledigen van de rubriek « Profielfoto », de bepalingen van de onderhavige Algemene voorwaarden te respecteren, en, in het bijzonder, om niet het recht van derden (namelijk hun recht op de afbeelding) te schenden. De Gebruiker aanvaardt dat dit element toegankelijk zal zijn op het Platform IKEA FAMILY en, in voorkomend geval, het voorwerp kan uitmaken van een verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Policy met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De Gebruikers van het Platform IKEA FAMILY verbinden zich er ook toe om bij de reacties die worden gepost op het Platform IKEA FAMILY geen naam van een natuurlijke persoon, of enige andere informatie te posten die toelaten om hem direct of indirect te identificeren.

De Gebruiker van het Platform IKEA FAMILY verbindt zich ertoe dat de verstuurde, verspreide en online geplaatste Inhoud (foto’s of reacties bijvoorbeeld) in alle gevallen in direct verband staan met het doel van het Platform, zoals gedefinieerd in artikel 2 van de onderhavige Algemene voorwaarden.

3.6. De Gebruikers van het Platform IKEA FAMILY verbinden zich ertoe om zich op een geoorloofde, eerlijke en respectvolle wijze te gedragen ten opzichte van derden en hun rechten.

Het is aldus verboden voor de Gebruikers van het Platform IKEA FAMILY om:

- onwettige, ongeoorloofde, racistische, xenofobe, lasterlijke, obscene, choquerende, beledigende, ongepaste of discriminatoire inhoud of berichten, op welke wijze ook te versturen, te verspreiden of online te plaatsen;

- andere Gebruikers aan te moedigen om zich zodanig te gedragen of om zulke handelingen te stellen;

- de identiteit van een derde na te bootsen of aan te nemen, afbreuk te doen aan zijn recht op de afbeelding of, meer algemeen, op zijn recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

- de intellectuele eigendomsrechten van anderen te miskennen;

- de Inhoud, de instrumenten of de diensten die ter beschikking worden gesteld te gebruiken voor commerciële of marketingdoeleinden.

De Gebruiker van het Platform IKEA FAMILY erkent aansprakelijk te zijn voor alle verstuurde, online geplaatste of verspreide inhoud door (of door middel van) de instrumenten die hem (hun) ter beschikking worden gesteld op het Platform IKEA FAMILY en neemt alle gevolgen op zich van zijn handelen of van de personen voor wie hij instaat.

3.7. Elke Gebruiker van het Platform IKEA FAMILY verbindt zich ertoe om de noodzakelijke voorzorgen te nemen om de confidentialiteit te bewaren van zijn Gebruikersnaam en van zijn paswoord. In geval van ongeoorloofd gebruik, zal hij IKEA hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

3.8. Iedere schending van een wettelijke of reglementaire bepaling of van de onderhavige Algemene voorwaarden laat IKEA toe om eenzijdig, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijk ingang de inschrijving van de Gebruiker op te zeggen of om de toegang tot de verstuurde, verspreide en online geplaatste Inhoud op het Platform te verhinderen. In voorkomend geval zal IKEA ook de bevoegde overheden verwittigen.

4. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van IKEA als beheerder van het Platform IKEA FAMILY

4.1. Met betrekking tot de algemene informatie die toegankelijk is op het Platform IKEA FAMILY:

IKEA stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de door of namens IKEA verspreide informatie op het Platform IKEA FAMILY zo volledig en nauwkeurig als mogelijk is.

Bepaalde producten en verpakkingen die worden getoond op het Platform IKEA FAMILY kunnen licht afwijken van de producten en verpakkingen die worden verkocht. De informatie die door of namens IKEA wordt gecommuniceerd op het Platform IKEA FAMILY is gebaseerd op de meeste recente gegevens die op dat moment beschikbaar zijn. IKEA verwerpt elke aansprakelijkheid in het geval van eventuele vergissingen. IKEA behoudt zich verder het recht voor om op elk moment haar Platform IKEA FAMILY of de samenstelling van haar producten te wijzigen.

Eventuele fouten of onnauwkeurigheden zullen worden gecorrigeerd binnen een redelijke termijn nadat hiervan kennis werd gegeven aan IKEA.

Elke fout kan worden gerapporteerd aan family.belgium@ikea.com.

IKEA stelt alles in het werk om de veiligheid van het Platform IKEA FAMILY te waarborgen. Zij is in geen geval aansprakelijk voor wijzigingen die op ongeoorloofde wijze door een derde werden aangebracht.

4.2. Met betrekking tot de instrumenten en diensten die aan de Gebruikers van het Platform IKEA FAMILY ter beschikking worden gesteld.

In het kader van de diensten die worden aangeboden met betrekking tot het Platform, beperkt IKEA zich tot het opslaan van de informatie die haar werd verschaft door de Gebruikers van het Platform IKEA FAMILY. IKEA kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden, noch burgerrechtelijk, noch strafrechtelijk, voor Inhoud die werd verstuurd, verspreid en online geplaatst door de Gebruikers.

Wanneer zij kennis heeft van een activiteit of van illegale informatie die wordt verspreid langs of door middel van het Platform, verbindt IKEA zich ertoe om die informatie ontoegankelijk te maken en zal zij deze illegale activiteiten of informatie onmiddellijk meedelen aan de Procureur des Konings. Wanneer de tool « melden van een misbruik » is geactiveerd door een Bezoeker of een Gebruiker van het Platform IKEA FAMILY, zal de toegang tot de gesignaleerde Inhoud automatisch en onmiddellijk geblokkeerd worden, vooraleer dit verder zal worden onderzocht.

IKEA behoudt zich het recht voor om de toegang te verhinderen tot bestanddelen van de Inhoud die, zonder noodzakelijk illegaal te zijn, als choquerend, hinderlijk of ongepast zouden kunnen worden beschouwd voor bepaalde Bezoekers van het Platform IKEA FAMILY of voor derden.

IKEA gaat niet over tot een algemene controle van de verstuurde, verspreide of online geplaatste Inhoud door de Gebruikers van het Platform IKEA FAMILY.

4.3. IKEA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld:

- Indien bepaalde informatie of bestanddelen van de Inhoud die werden verschaft door de Gebruikers van het Platform IKEA FAMILY niet langer toegankelijk zijn, gewist worden, gewijzigd worden of onvolledig of onnauwkeurig blijken;

- Indien hyperlinks die zich op het Platform IKEA FAMILY bevinden en die verbinding geven met andere websites niet of niet langer actief zijn, of, behalve in het geval van bedrog of zware fout, die toegang verschaffen tot illegale of choquerende informatie;

- in het geval dat instrumenten die ter beschikking worden gesteld van de Bezoekers of de Gebruikers van het Platform IKEA FAMILY tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn of van de site zijn gehaald;

- In het geval bestanddelen van de Inhoud, en in het bijzonder afbeeldingen en foto’s, IKEA producten tonen die niet werden gemonteerd of niet werden gebruikt in overeenstemming met de specificaties en met de montageplannen die bij de producten ter beschikking worden gesteld;

- voor mogelijke virussen die ondanks alle controlemaatregelen die werden genomen, het Platform IKEA FAMILY schade zouden kunnen toebrengen

5. Intellectuele eigendomsrechten


5.1. Het Platform IKEA FAMILY of ieder ander bestanddeel van de Inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de foto’s, afbeeldingen, video’s, beschrijvingen, reacties, databanken of logo’s zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten.

De intellectuele eigendomsrechten op de bestanddelen van de Inhoud die werden gepost door de Gebruikers van het Platform IKEA FAMILY blijven eigendom van de Gebruikers.

Door het plaatsen van Inhoud, aanvaarden zij dat deze online geplaatst worden op het Platform IKEA FAMILY, en dat aldus de Inhoud toegankelijk zal zijn voor alle Bezoekers en Gebruikers (die deze Inhoud kunnen uitprinten of opslaan op hun computer).

Ze kunnen IKEA ook toestaan om de Inhoud te gebruiken op de meest uitgebreide wijze, conform artikel 5.2 en in het bijzonder voor promotionele of commerciële doeleinden.

De intellectuele eigendomsrechten op het Platform IKEA FAMILY of op ieder ander bestanddeel van de Inhoud worden gehouden door Inter IKEA Systems B.V. of een vennootschap van de IKEA Groep, één van haar partners of zijn, in voorkomend geval, in handen van een derde waarvan IKEA de noodzakelijke rechten en machtigingen heeft verkregen.

Buiten wat noodzakelijk is voor het online gebruik van het Platform IKEA FAMILY, mag geen enkel bestanddeel dat wordt beschermd door een intellectueel eigendomsrecht worden gekopieerd, gereproduceerd, noch opgeslagen worden op enigerlei wijze zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van IKEA of van een titularis van de intellectuele eigendomsrechten. De pagina’s van het Platform IKEA FAMILY kunnen echter worden opgeslagen of afgeprint voor persoonlijk gebruik.

5.2. Het akkoord van de Gebruiker van het Platform IKEA FAMILY is vereist om aan IKEA het gebruiksrecht te geven op de Inhoud. Dit gebruiksrecht bestaat uit het recht om bestanddelen van de Inhoud te installeren, te kopiëren, zich hier toegang tot te verschaffen, te reproduceren, te distribueren, te verzenden, uit te voeren en te afficheren op het Platform IKEA FAMILY, maar ook via elk ander verspreidingskanaal, intern of extern van IKEA of van een vennootschap van de IKEA Groep, met inbegrip van promotionele en commerciële doeleinden.

Deze licentie wordt verleend voor de gehele wettelijke termijn van de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten, zoals gedefinieerd door de huidige en toekomstige wetgeving en dit voor de gehele wereld.

De morele rechten van de Gebruiker van het Platform IKEA FAMILY worden beheerst door artikel 6bis van de Conventie van Bern, namelijk dat de Gebruiker IKEA toestaat om de Inhoud redelijkerwijze te wijzigen om haar zo toe te laten de hierboven uiteengezette gebruiksmethoden na te streven. De Gebruiker verzaakt er aan om zijn moreel recht in te roepen en om zich zo te verzetten tegen wijzigingen, behalve wanneer hij aantoont dat de desbetreffende wijziging schadelijk is voor zijn eer of zijn reputatie. De Gebruiker doet afstand van het recht dat zijn naam verschijnt bij de Inhoud.

Dit gebruiksrecht wordt door IKEA uitgeoefend in overeenstemming met artikel 4.2 van de Policy met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

5.3. De Gebruiker waarborgt uitdrukkelijk dat hij titularis is van alle rechten op de geposte Inhoud, of zij nu het voorwerp uitmaken van een gebruiksrecht (in de meest ruime zin) of niet.

De gebruiker waarborgt ook dat de materiële bestanddelen en immateriële bestanddelen van de geposte Inhoud niet bezwaard zijn met enig recht van derden en waarborgt IKEA in te zullen staan voor alle revindicaties, klachten of procedures van de zijde van derden of controleautoriteiten met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de aangebrachte bestanddelen.

In het geval van klachten, gerechtelijke of administratieve procedures die worden ingesteld ten opzichte van IKEA met betrekking tot voornoemde waarborgen, verbindt de Gebruiker zich ertoe om met alle middelen IKEA buiten het geding te stellen, om tussen te komen ter verdediging van IKEA en om de nadelige gevolgen op zich te nemen, van elke vordering, met inbegrip van de kosten en uitgaven.

5.4 IKEA verwerpt elke aansprakelijkheid in het geval van overtreding, door de Gebruiker, van de intellectuele eigendomsrechten op de verstuurde, verspreide of online geplaatste Inhoud.

Elke Bezoeker en Gebruiker van het Platform IKEA FAMILY verbindt zich ertoe om de wettelijke of reglementaire bepalingen na te leven, alsook de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten en de rechten tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer of elk ander recht waarop een derde of IKEA zich zou kunnen beroepen.

5.5. Tenzij anders vermeld, zijn alle commerciële merken, slogans en logo’s op het Platform IKEA FAMILY geregistreerde merken of niet geregistreerde merken van IKEA of van één van de met haar verbonden ondernemingen of partners. Elke wijziging aan de inhoud van het Platform IKEA FAMILY door een Bezoeker of een Gebruiker is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van de wijzigingen die worden aangebracht op bestanddelen van de Inhoud die door de Gebruiker worden geplaatst en mits deze wijzigingen zijn aangebracht door de Gebruiker zelf.

6. Links naar het Platform IKEA FAMILY

Het is toegelaten voor iedere persoon om hyperlinks naar één van de pagina’s van het Platform IKEA FAMILY te plaatsen, voor zover de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen, alsook de bepalingen uit de onderhavige algemene voorwaarden worden nageleefd.

7. Diensten die worden aangeboden door derden

IKEA stelt aan Gebruikers en/of leden de mogelijkheid voor om diensten/producten die worden aangeboden door derden te verkrijgen. De onderhavige Algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden van IKEA zijn niet van toepassing op overeenkomsten die worden afgesloten met derden, deze zijn enkel onderworpen aan de contractsvoorwaarden van die derden.

8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

IKEA is begaan met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Bezoekers en de Gebruikers van het Platform IKEA FAMILY en verbindt zich ertoe om hun persoonlijke gegevens te behandelen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 en in overeenstemming met de Policy met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

9. Algemene toetredingsvoorwaarden IKEA FAMILY

9.1. Toetredingsvoorwaarden:

Minimumleeftijd 18 jaar, gedomicilieerd in België, Luxemburg, Nederland, Duitsland of Frankrijk.

9.2. Bescherming van de persoonsgegevens:

De bescherming van de persoonsgegevens is een prioriteit voor IKEA en IKEA verbindt zich ertoe om de confidentialiteit van de gegevens die haar worden overgemaakt of waartoe zij toegang heeft te bewaren. Elke verwerking van de persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is IKEA Belgium NV. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Weiveldlaan 19 (België). Haar ondernemingsnummer is BE 0425.258.688.

De persoonsgegevens die werden overgemaakt aan IKEA bij de inschrijving (met inbegrip van identificatiegegevens, contactgegevens, consumptiegewoontes en locatiegegevens waar meegedeeld) worden verwerkt om IKEA toe te laten de volgende doelen na te streven: ervoor te zorgen dat haar producten en diensten in optimale kwaliteit geleverd worden; de commerciële band met het Lid van IKEA FAMILY te beheren, en te verzekeren dat er navolging wordt gegeven aan de verzoeken die aan haar worden gericht en de bestellingen die bij haar worden geplaatst; het promoten van producten en diensten die worden aangeboden door IKEA en andere vennootschappen van de IKEA Groep (met inbegrip van het meedelen van promoties en wedstrijden); het optimaliseren van het beheer en de inhoud van het Platform IKEA FAMILY; het opmaken van statistieken en marktstudies met betrekking tot het aankoopgedrag; het naleven van de wettelijke of reglementaire bepalingen die op IKEA rusten.

De aankopen die door u bij IKEA worden verricht, worden in IKEA databanken op uw naam bewaard.

Uw gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan andere vennootschappen van de IKEA Groep en aan hun onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk of relevant is voor één van de bovenvermelde doeleinden. Indien de gegevens verstuurd worden naar vennootschappen die hun maatschappelijke zetel buiten de Europese Unie hebben, verbindt IKEA zich ertoe om alle redelijke maatregelen te nemen om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de gegevens te bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U hebt bij uw inschrijving en op ieder moment het recht om u gratis te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

U beschikt op ieder moment over een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot uw gegevens.

Om uw rechten uit te oefenen volstaat het om een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek te verzenden aan de verantwoordelijke voor de verwerking, IKEA, Weiveldlaan 19, à 1930 Zaventem (of via e-mail family.belgium@ikea.com), met een kopie van uw identiteitskaart toegevoegd.

Meer informatie over de verwerking door en namens IKEA van uw persoonsgegevens vindt u in de IKEA Family Policy met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

9.3. Diensten aangeboden door derden:

IKEA biedt de mogelijkheid aan Leden om producten te verkrijgen die worden aangeboden door derden. De onderhavige algemene toetredingsvoorwaarden en verkoopsvoorwaarden van IKEA zijn niet van toepassing op overeenkomsten die worden afgesloten met derden, die zijn uitsluitend onderworpen aan de contractuele voorwaarden van die derden.

9.4. Toetredingsvoorwaarden IKEA FAMILY:

IKEA behoudt zich het recht voor om op ieder moment de voorwaarden van toetreding tot IKEA FAMILY aan te passen. De aanpassingen zullen worden meegedeeld via de IKEA FAMILY website (www.IKEAFAMILY.be) en, in voorkomend geval, via andere IKEA publicaties. De aanpassingen zijn ook van toepassing op personen die al lid zijn en treden in werking 30 dagen na hun publicatie dan wel op een latere datum, zoals vermeld in de publicatie.

10. Wijzigen van de onderhavige Algemene voorwaarden

IKEA behoudt zich het recht voor om eenzijdig de onderhavige Algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Bij elke significante wijziging van de inhoud van de Algemene voorwaarden zal een bericht worden gepubliceerd op de website om de Bezoekers en de Gebruikers te verwittigen.

De Gebruikers zullen worden gewaarschuwd langs elektronische weg van de wijzigingen die werden aangebracht aan de Algemene voorwaarden, indien zij zulke dienst hebben gevraagd.

De wijzigingen zijn ook van toepassing op de personen die al Gebruiker zijn van het Platform IKEA FAMILY (en/of lid zijn van IKEA FAMILY). Zij treden in werking 30 dagen na hun publicatie dan wel op een latere datum, zoals vermeld in de publicatie.

11. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken


Deze website wordt beheerst door het Belgische recht, door de onderhavige Algemene voorwaarden en door de Policy met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In het geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Datum van de laatste wijziging : 20 november 2015